Sit posećen
180116 puta.

Da bi svoju misiju što uspesnije vršila Crkva Svetog Save u Parizu je ustanovila formalno članstvo gde se dobrovoljno učlanuju svi oni koji pored redovnog pohadjanja bogosluženja želele da pomognu Svetu misiju Crkve i aktivno rade na organizovanju i unapredjenju svoje parohije.

Član 27 Crkvenog Ustava po pitanju članstva u Crkvi kaze ovako :
Članovi u dobrom stanju jedne crkvenoškolske opstine su ona lica koja redovno ispunjavaju svoje verske, moralne i materijalne obaveze prema Crkvi i koji primernim hrisćanskim zivotom ispunjavaju i druge uslove predvidjene za clanove crkvenoškolske opštine. Prema tome, da bi se neko lice moglo smatrati članom u dobrom stanju jedne crkvenoškolske opstine, očekuje se da on ili ona, ispunjavaju i sledeće uslove:
a) Da je član u dobrom stanju parohije.
b) Da je najmanje osamnaest godina star.
v) Da zivi primernim zivotom, prema moralnom učenju svete pravoslavne crkve.
g) Da je spreman da u svako doba brani interese Srpske pravoslavne crkve i pravoslavlja uopšte.
d) Da uživa glas dobrog i poboznog hrišćanina i da je dobar i koristan član zajednice u kojoj zivi.
dj) Da redovno učestvuje u crkvenim bogosluženjima.
e) Da redovno prima svete tajne ispovesti i pričešća u parohijskoj crkvi i da izvršava ostale hrisćanske duznosti Crkvom propisane.
z) Da se drži propisa Pravilnika crkvenoškolske opštine i odluka viših tela i organa SPC.
Godišnja čanarina u našoj parohiji je 46 €.
Za studente i penzionere i ljude bez posla 15 €. 

Molba za članstvo u Srpskoj Prvoslavnoj Crkveno-Školskoj Opštini Sv. Sava
23 rue du Simplon 75018 Paris

Ime :
Adresa :
Telefon :
Mesto i datum rodjenja :
Mesto i datum krštenja :
Kršten(a) kao pravoslavni hršićanin ?
Nacionalnost :
Prešao(la) u pravoslavlje ?
Ako da, napišite datum, ime crkve i adresu
Bivša crkvena pripadnost :

Molim Upravni odbor i Sveštenika da me prime u članstvo Srpske Pravoslavne crkve Sv.Sava u gradu Parizu i sada ovde se ozbiljno zaklinjem za prijem u clanstvo:
" Ja (ime) (prezime) zaklinjem se svemogucim Bogom i svojom čascu da ću kao pravoslavni hrisćanin slušati, poštovati, ispunjavati i štititi Svete Kanone, zakone, tradiciju, uredbe i poredak Svete pravoslavne crkve i Eparhisjkog Vladike Zapadno evropske eparhije koja se nalazi u PARIZU kao član srpske pravoslavne i drustveno-skolske opstine Sv.Sava mje parohijske crkve. Ja ću stalno i predano ispunjavati sve duznosti i obaveze propisane Ustavom, pravilima i odredbama srpske pravoslavne crkve u FRANCUSKOJ i po zakonima propisanim od Crkveno-skolske opštine, tako mi Bog pomogao."
Potpis kandidata Datum
Prepočucen(a) od sledecih članova dobrog ugleda :

1)
2)

Sada i ovde svedočim da je gore imenovani kandidat vernik parohije Sv. Sava u parizu i da on/ona ispunjava duhovne i moralne zahteve propisane za članstvo u Crkveno-školskoj opštini po ucenju Svete Crkve i po ustavu srpske pravoslavne crkve u Zapadnoj evropi, za kojeg garantujem mojim pečatom i potpisom.
Potpis sveštenika i crkveni pečat :

Mi, dole potpisani, sada i ovde svedočimo da je na sastanku Upravnog odbora srpske pravoslavne saborne crkve Sv. Sava, odrzanog ,ova molba odobrena i da je kandidat primljen kao član ove Crkveno-školske opštine i da je o ovoj odluci na vreme obavešten.

sekretar crkve Sv.Sava

Predsednik upravnog odbora

EGLISE ORTHODOXE SERBE / BP177 - 75864 Paris - 23 rue du Simplon - 75018 Paris Tel : 01 42 52 99 90 - Fax : 01 42 58 21 07
© egliseorthodoxeserbe.org


Site Inquiries, Contact Mark @ Great Agencies - Marketplace for SEO Companies
(888) 222-8311
Sunnvyvale, CA
support@greatagencies.com